Bestair

Müügi-, garantii- ja kasutustingimused

MÜÜGI-, GARANTII- JA KASUTUSTINGIMUSED


Kehtivad alates 01.10.2022 a.


PDF versioon


1. ÜLDSÄTTED


1.1. Käesolevaid müügitingimusi („Müügitingimused“) kohaldatakse kõikidele Bestair Estonia OÜ (registrikood 16151860, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2, 10138, e-postiaadress info@bestair.ee; „Müüja“) ja ostja („Ostja“) vahelistele müügitehingutele („Müügileping“). Müügitingimuste eesmärk on Müüja poolt Ostjale (Ostja ja Müüja eraldi kui „Pool“ ja koos kui „Pooled“) müüdavate toodete („Seadmed“) müügil tekkivate õigussuhete reguleerimine.


1.2. Müügitingimused kuuluvad lahutamatu osana Müüja ja Ostja vahel sõlmitavate Müügilepingute juurde. Kui Poolte vahel on sõlmitud erikokkulepe Seadmete müügiks, prevaleerivad sellise kokkuleppe tingimused Müügitingimuste ees.


1.3. Müügilepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et on Müügitingimustega ja selles viidatud dokumentidega põhjalikult tutvunud ning nõus nende kohaldumisega Müügilepingule. Samuti kinnitab Ostja Müügilepingu sõlmimisel, et ta on vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik ja tal on kõik vajalikud õigused ja volitused Müügilepingu sõlmimiseks.


1.4. Müüjale võivad Müügilepingu raames teatavaks saada Ostja isikuandmed. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid vastavalt Müüja privaatsuspoliitikale, mis on Müügitingimuste lahutamatu osa.2. Müügilepingu sõlmimine


2.1. Seadme ostmise soovi korral esitab Ostja Müüjale vastavasisulise tellimuse („Tellimuse“). Tellimus esitatakse Müüja veebilehel (kättesaadav aadressil bestair.ee; „Veebileht“) kättesaadava päringuvormi või e-kirja teel või muul Müüja poolt aktsepteeritud viisil. Õiguslikult on Tellimus käsitletav kui ettepanek pakkumuse tegemiseks ning Tellimus ei tekita Müüjale mistahes kohustusi.


2.2. Tellimuse saamisel teeb Müüja Ostjale e-posti teel pakkumuse Müügilepingu sõlmimiseks vastavalt pakkumuses toodud tingimustele („Pakkumus“), mis kehtib 30 päeva Pakkumuse esitamisest, kui Pakkumuses ei ole märgitud teisiti. Müüjal on omal äranägemisel õigus Pakkumuse tegemisest keelduda.


2.3. Pakkumusega nõustumise korral edastab Ostja Müüjale vastavasisulise kinnituse („Kinnitus“). Kinnitus tuleb edastada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas või muus Müüja poolt aktsepteeritud vormis, järgides Müüja poolt Kinnituse edastamiseks antud juhiseid. Ostja ettepanekuid Pakkumuse muutmiseks (sh täiendamiseks)  käsitletakse uue Tellimuse esitamisena.


2.4. Pakkumusele Kinnituse edastamisel loetakse Poolte vahel sõlmituks ja jõustunuks müügileping, millele kohalduvad Pakkumuse tingimused ja käesolevad Müügitingimused („Müügileping“). Kui Pakkumuse ja Müügitingimuste vahel esinevad vastuolud, kohaldatakse vastavas osas Pakkumuse tingimusi.


2.5. Kui Pooled on selliselt Müügilepingus kokku leppinud, kohustub Müüja teostama ka Seadmete paigaldamise ja tarnimise. Müüja võib oma kohustuste täitmiseks kasutada kolmandaid isikuid.


2.6. Tellimuse ja Kinnituse edastamisega kinnitab Ostja, et tema poolt läbirääkimiste käigus esitatud info on täpne, täielik ja õige. Mistahes puuduste eest, mis tulenevad Ostja poolt antud info ebatäpsustest, vastutab Ostja.


2.7. Majandus- või kutsetegevuse raames Müügilepingu sõlmiv Ostja kinnitab, et: (i) ta teab, mida ta tellib ja tal ei ole mistahes nõudeid Müüja vastu seoses ekslikult tellitud või Ostjale mittesobiva Seadmetega; (ii) Ostja on omandatava valdkonna Seadmete professionaal ja suudab täies ulatuses hinnata tellitud Seadmete sobivust tema vajadustele; (iii) ta mõistab, et juhul kui Müüja on andnud Seadmete suhtes soovitusi, on tegemist soovitustega, mida Ostja igakordselt hindab võttes arvesse valdkonna professionaali teadmisi ja sobivust soovitud eesmärgiks; (iv) ta mõistab, et mistahes Müüja hinnang vajaliku Seadmete sortimendile, kogusele ega muudele parameetritele ei oma Ostja ega Müüja suhtes siduvat tähendust, kuivõrd Müüja ei teosta Müüja vajaduste analüüsi ega anna siduvaid hinnanguid Ostja või tema lõppkliendi vajadustele; (v) Müüja ei anna ühtegi kinnitust ega vastuta selle eest, et Seadmed sobib Ostja soovitud eesmärgiks ja tegelikeks vajadusteks.


2.8. Müüja eeldab ning Ostja kohustub tagama, et Müügilepingu sõlmimise ja täitmise raames ennast Ostja esindajatena esitlevatel isikutel on kõik vajalikud volitused Ostja nimel vastavate toimingute teostamiseks (sh Müügilepingu sõlmimiseks, Seadmete vastuvõtmiseks jms). Ostja vastutab enda esindajate tegevuse ja tegevusetuse eest nagu enda tegevuse ja tegevusetuse eest.3. Omandiõigus


3.1. Seadmete omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Seadmete Müügihinna täies ulatuses tasumisel.4. Maksetingimused


4.1. Ostja on kohustatud Seadmete ostmise eest tasuma Müügilepingus kokkulepitud müügihinna koos sellele lisanduva käibemaksuga („Müügihind“). Kui Pooled on Müügilepingus kokku leppinud Müüja poolt Seadmete paigaldamises ja tarnimises, kohustub Ostja täiendavalt Müüjale tasuma Müügilepingus kokku lepitud tasu Seadmete paigaldamise („Paigaldamistasu“) ja tarnimise („Tarnetasu“) eest.


4.2. Kui Poolte vahel puuduvad erikokkulepped, toimub tasumine järgnevalt. Müügihind, Paigaldamistasu (või eeltoodud tasude ettemaks, kui Pooled on selles kokku leppinud) ja Tarnetasu tuleb tasuda hiljemalt 3 päeva jooksul Müügilepingu sõlmimisest. Kui Pooled on leppinud kokku Müügihinna ja/või Paigaldamistasu ettemaksus, tuleb tasumata Müügihind/Paigaldamistasu tasuda hiljemalt 3 päeva jooksul alates Seadmete üleandmisest Ostjale.

Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, siis Müügihinna ja Paigaldamistasu ettemaks õhk-õhk soojuspumba müügil on 100% ning õhk-vesi soojuspumba müügil 50%.


4.3. Poolte kokkuleppel toimub Müügihinna tasumine järelmaksuga. Järelmaksu tasumine toimub vastava järelmaksuteenuse pakkuja ja Ostja vahel sõlmitavale lepingule.


4.4. Muu kui Seadmete, selle paigaldamise ja transpordi eest tasutakse vastavalt Poolte vahelisele täiendavale kokkuleppele (nt kütte/jahutusprojekti koostamine, remondi- ja hooldustööd) ning lähtudes Müüja sätestatud hinnakirjast, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.


4.5. Müüja on kohustatud väljastama Ostjale kõikide Müügilepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete kohta arved. Maksed tuleb teostada vastavalt Müüja poolt esitatud arvetele ning sellel märgitud tähtpäevaks, kui Müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti. Mistahes makse loetakse tehtuks kogu võlgnetava summa laekumisel arvel märgitud arveldusarvele.


4.6. Maksetähtaegade ületamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,5% (null koma viis protsenti) tasumata summast iga maksmisega viivitatud päeva eest. Lisaks viivise tasumisele on Ostjal kohustus hüvitada Müüjale kogu viivitusega tekitatud kahju ja võla sissenõudmisel tekkinud kulud (s.h. õigusabikulud).


4.7. Ostja võlgnevuse korral on Müüjal on õigus keelduda Müügilepingus sätestatud kohustuste täitmisest kuni võlgnevuse nõuetekohase tasumiseni.5. Seadme sobivus


5.1. Ostja on enne Müügilepingu sõlmimist kohustatud veenduma Seadmete tehniliste näitajate sobivuses, lähtudes hoone omadustest ja asukohast. Muuhulgas tuleb Ostjal Seadmete sobivuse kindlakstegemisel arvestada järgnevate asjaoludega:


5.1.1. objekti andmed (pindala, ruumala);


5.1.2. objekti soojapidavus peab abikütte puhul olema vähemalt 50w/m2 kohta. Juhul, kui Ostja ei ole läbi viinud energiaauditit vähemalt sellise soojapidavuse tuvastamiseks, siis võib sellega kaasneda risk, et Seadmed ei taga piisavat soojusvõimsust;


5.1.3. õhk-vesi ja maasoojuspumpade soetamisel, et juhul kui Müüjale ei ole Ostja poolt esitatud (või Ostja ei ole sellist teenust Müüjalt tellinud) energiaauditit ja kütteprojekti hoone täpse soojusenergia vajaduse- ja komplektsuse tuvastamiseks, siis Müüjal puudub võimalus sellise väärtuse kontrollimiseks ning ei vastuta seega soojusenergia piisavuse eest ja sellisel juhul arvutab Müüja köetava hoone soojusenergia summeeritud vajaduseks 50 w/m² kohta -20°C kraadise välistemperatuuri juures (nt. 150 m² eramu puhul lähtutakse võimsuse arvutamisel tehtest: 150 m² x 50 W = 7500 W ehk 7,5 kW);


5.1.4. objekti jahutusvajadus peab olema vähemalt 100w/m2 kohta. Ostja arvestab, et juhul, kui ta pole läbi viinud spetsiaalset auditit jahutusvajaduse tuvastamiseks, võib sellega kaasneda risk, et Seade ei taga piisavat jahutusvõimsust.


5.2. Ostja peab arvestama, et punktis 5.1 nimetatud näitajatest ainuüksi ei piisa Seadme objektile sobivuse tuvastamiseks ning seetõttu on võimalik, et Seade ei taga vajalikku soojus- või jahutusvõimsust. Vajaliku soojus- või jahutusvõimsuse tuvastamiseks on vaja täiendavalt tuvastada muuhulgas ruumide paiknemine, uste, akende, ventilatsiooni, muude kütte- ja jahutusseadmete parameetrid.


5.3. Kui Müüjalt ei ole kütte/jahutusprojekti tellitud või Müüjale ei ole esitatud energiaauditi tulemusi, kinnitab Ostja Kinnituse esitamisega, et tellitud Seade on tema poolt soovitud asukohta sobivate tehniliste näitajatega ning Müüja ei vastuta sellisel juhul Seadme sobimatuse eest tellitud asukohta.


5.4. Müüja annab siduva soovituse ja vastutab Seadme objektile sobivuse eest (mh. müügigarantii raames), kui:


5.4.1. objekti soojapidavus on vähemalt 50w/m2 ja jahutusvajadus 100w/m2; ja


5.4.2. Ostja on tellinud enne Seadme tellimist Müüjalt objekti kütte/jahutusprojekti vastavalt Müüja hinnakirjale (Müügihind vastavat teenust ei sisalda) või esitab Müüjale professionaalse energiaauditite läbiviija poolt teostatud kehtiva objekti energiaauditi tulemused; ja


5.4.3. Ostja järgib kütte/jahutusprojekti või energiaauditi põhjal antud Müüja soovitusi.


5.5. Vaidluse korral Seadme sobivuse üle on Seadme asukoha soojustuse hindamise aluseks Ostja poolt esitatud ning Poolte poolt tunnustatud ettevõtte teostatud energiaaudit.6. Seadmete tarne, paigaldus ja üleandmine


6.1. Müügilepingus kokku lepitud juhul on Müüja kohustatud Seadmete tarnima ja paigaldama. Kui paigaldustöid ei tellita Müüjalt, kohustub Ostja tellima Seadme paigaldustööd isikult, kelle poolt tööde teostamine on Müüja poolt aktsepteeritud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Müüja annab heakskiidu üksnes nende isikute suhtes, kes on läbinud Müüja või Seadme tootja poolt läbiviidud Seadme paigaldus- ja hooldustööde teostamise koolituse.


6.2. Seadmete tarne ja paigaldus toimub Poolte kokku lepitud ajal ning üksnes tingimusel, et Ostja on tasunud Müügihinna (või ettemaksu, kui Pooled on selles kokku leppinud) ja Tarnetasu. Paigaldustööde kestus oleneb Seadmete ja selle asukoha olemusest ning paigaldustööde keerukusest. Kui Seadmete paigaldamiseks esineb Müüjast mittetulenevaid takistusi (sh täitamata on Seadmete paigaldamise eeltingimused), on Müüjal õigus paigaldustööd kuni takistuse äralangemiseni edasi lükata ja nõuda Ostjalt viivitusest tingitud kahju ja kulude hüvitamist.


6.3. Ostja kohustub tagama, et Seadmete paigaldamiseks ja toimimiseks on täidetud kõik järgmised eeltingimused:  


6.3.1. enne Müügilepingu sõlmimist on Ostja esitanud kõik Müüja poolt nõutavad andmed ja dokumendid;


6.3.2. olemas on kõik vajalikud load ja kooskõlastused ja täidetud on kõik muud vajalikud tingimused Seadmete paigaldamiseks (nt ehitusluba, ehitusteatis, korteriühistu üldkoosoleku heakskiit, korteriomanike vaheline kokkulepe, korteriomanike nõusolek), seejuures vastavad load ja kooskõlastused on kohustatud hankima Ostja;


6.3.3. Müüjale tagatud Müügilepinguga kooskõlas juurdepääs paigaldustöödeks vajalikesse hoonesse/ruumidesse;


6.3.4. Seadmete jaoks on olemas piisav kinnitusala;


6.3.5. Ostja on kinnistu, millel hoone asub, omanik, hoonestusõiguse kohaselt õigustatud isik või esineb muu õiguslik alus Seadmete paigaldamiseks, sh sõltuvalt asjaoludest on olemas asjakohane korteriomanike/kaasomanike vaheline kokkulepe,  korteriühistu koosoleku otsus, teiste omanike nõusolek vms.


6.4. Seadmete üleandmisel ja paigaldamisel allkirjastavad Pooled Seadmete üleandmisakti, kus märgitakse Seadmete seisukord (sh võimalikud puudused), mark, mudel, välis- ja siseosa seerianumbrid, kogus, Seadmete ja nende tehnilise dokumentatsiooni koosseis, Seadmete üleandmise ja paigaldamise kuupäev ja muud tähtsust omavad asjaolud (sh Seadmete toimimisega seonduvad asjaolud). Koos Seadmetega antakse üle Seadmete juurde kuuluvad dokumendid ja tarvikud.


6.5. Seadmete üleandmisakti allkirjastamisega võtab Ostja Seadmed ja paigaldustööd vastu. Seadmete vastuvõtmisel on Ostja kohustatud koheselt Seadmete üle vaatamata ning veenduma Seadmete vastavuses Müügilepingu tingimustele, sh Seadmete komplektsuses, paigaldamise nõuetekohasuses, sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuses ning kasutusjuhendite olemasolus.


6.6. Üleandmisakt loetakse allkirjastatuks, kui Ostja keeldub põhjendamatult akti allkirjastamisest või Müüjal ei ole võimalik Seadmeid üle anda või paigaldada Ostja poolse viivituse või muu rikkumise tõttu.7. Seadme kasutamine


7.1. Ostja kohustub tutvuma ning kasutama Seadet vastavalt Müügitingimustele, Müüja ja tootja juhistele ja tehnilistele dokumentidele. Ostja kontrollib Seadme vastuvõtmisel selle kasutusjuhendi olemasolu. Kasutusjuhendi puudumisel kohustub Ostja esitama Müügitingimuste p-s 8.5 sätestatud korras Müüjale vastavasisulise pretensiooni.


7.2. Seadmeid tuleb kasutada tehnilistes dokumentides ettenähtud välis- ja siseõhu temperatuuri piires, seejuures:


7.2.1. inverter tüüpi Seadme puhul on kütterežiimil sõltuvalt tootjast ja konkreetsest Seadmest lubatud välistemperatuuri alampiiriks -10°C...-35°C ja jahutusrežiimil alampiiriks 0°C kraadi;


7.2.2. õhk-õhk soojuspumba siseseadet võib kasutada keskkonnas, kus ruumi õhutemperatuur on kõrgem kui +16°C kraadi. Vajadusel tuleb ruumi temperatuuri tõstmiseks kasutada põhikütet. Eeltoodu ei kehti spetsiaalsete seadmete suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks madalama sisetemperatuuriga ruumides.


7.3. Seadmete tellimisel ja kasutamisel on Ostja kohustatud järgima järgmisi kasutustingimusi:


7.3.1. õhk-õhk tüüpi soojuspump on kasutatav abiküttena, on mõeldud kasutamiseks lisaks olemasolevale põhiküttele ja seda on keelatud kasutada põhiküttena. Õhk-õhk tüüpi soojuspumpade puhul arvestab Ostja küttevõimsuse vajadust vähemalt 50w/m² kohta küttepinnal;


7.3.2. õhk-õhk tüüpi soojuspump on mõeldud kasutamiseks kütteseadme, mitte jahutusseadmena, mistõttu selle jahutusvõimsus ei pruugi olla võrdeline soojusvõimusega;


7.3.3. kui soojuspumpa kasutatakse ka jahutusseadmena, on sellel ette nähtud oma kindel jahutusvõimsus, mis on leitav seadme tehnilises dokumentatsioonis;


7.3.4. õhukonditsioneer on mõeldud kasutamiseks eelkõige jahutusseadmena ning ei ole mõeldud kasutamiseks lisaküttena. Õhukonditsioneeri tööks lubatud temperatuurivahemik on 0°C - 34°C kraadi. Õhukonditsioneeride jahutusvõimsust arvestab Müüja vähemalt 100w/m². Jahutusvõimsuse arvutamisel ei ole Müüja arvestanud ilmakaari, aknapinda, inimesi ruumis, soojust eraldavaid seadmeid ruumis, jms. jahutusvõimsust mõjutavaid tegureid;


7.3.5. soojusteguri arvestamisel tuleb lähtuda aasta keskmistest andmetest, kuna soojuspumba soojustegur sõltub välisõhu temperatuurist;


7.3.6. Ostja peab järgima Müüja või Müüja poolt aktsepteeritud paigaldaja soovitusi Seadme asukoha suhtes;


7.3.7. Seadme kasutamine kütte- või jahutusseadmena üle lubatud piiride võib Seadet ja Seadme asukohta kahjustada ning tuua kaasa kütte/jahutuskulude kasvu;


7.3.8. kui Müüja ei ole Ostjat informeerinud kuidas ning millises ulatuses tohib soojuspumpa kasutada jahutusseadmena, on Ostja kohustatud enne kasutamist Müüjat Müügitingimuste p-s 8.5 sätestatud korras teavitama;


7.3.9. kliimaseadme välisosa ei ole soovitav paigaldada kergplokk-, puit- ja puitkarkassmajade seinale vältimaks võimalikku müra kandumist siseruumidesse. Kui kliimaseade Ostja palvel siiski paigaldatakse sellisele pinnale, ei vastuta Müüja sellisest paigaldusviisist tuleneva müra, vibratsiooni ja muude Seadme puuduste eest;


7.3.10. Seadme siseosa õhufiltreid tuleb puhastada regulaarselt (minimaalselt 1 kord kahe nädala jooksul);


7.3.11. Seadmele tuleb teostada hooldustöid vähemalt üks kord aastas Müüja või Müüja poolt aktsepteeritud isiku poolt. Seadmetele vooluvõrgust tulev pinge on ei või olla oluliselt (st. +/- 15V) madalam või kõrgem kui 230V, 50Hz (v.a. 3 faasilised seadmed +25V).


8. Seadme kvaliteet ja pretensioonid


8.1. Seade (sh selle paigaldamine, kui Pooled on paigalduses kokku leppinud) peab vastama Müügilepingu tingimustele.


8.2. Ostja on kohustatud Müüjat teavitama, kui Seade (sh selle paigaldus) ei vasta Müügilepingu tingimustele ehk Seadmel on puudus. Seadmete üleandmisel Ostja poolt teatavaks tehtud puudused märgitakse üleandmisakti. Üleandmise järgselt ilmnenud puudustest kohustub Ostja Müüjat informeerima viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva või tarbija puhul hiljem kui 2 kuud pärast puudusest teadasaamist või teada saama pidamist. Nõuetekohase teavitamata jätmise korral Müüja puuduse eest ei vastuta, välja arvatud juhul kui puudus on põhjustatud Müüja tahtluse või raske hooletuse tõttu või Müüja pidi olema puudusest teadlik ja ei teavitanud sellest Ostjat.


8.3. Müüja on puudusest teadasaamisel kohustatud Seadme esmalt juhtpuldist ning seejärel elektrivõrgust välja lülitama, kui Müüja ei ole andnud teistsugust juhist.


8.4. Ostjal ei ole õigust nõuda Seadme parandamist või asendamist, kui ta ei nõua seda Müüjalt hiljemalt 10 päeva jooksul alates puudusest teavitamist. Eeltoodu ei kohaldu tarbijalemüügi puhul.


8.5. Müügilepinguga seonduvad pretensioonid ja kaebused (sh teavitused puudustest) tuleb esitada Müüja Veebilehel (www.bestair.ee/teenindus) kättesaadava rikketeate ankeedi kaudu. Suusõnalisi ja telefoni teel edastatavaid rikkeid ei registreerita ega arvestata. Pretensioonis tuleb detailselt kirjeldada puuduse olemust ja lisada sellele puudust kinnitavad tõendid (nt fotod) koos Müügilepingu andmetega (nt arve või Kinnitus) ja Seadme üleandmisakti, Seadme mudelinime ja seerianumbriga.


8.6. Seadme asendamise või parandamise korral on Ostja kohustatud tagastama Müüjale asendatud Seadme, tarvikud ja varuosad. Tagastamiskohustuse rikkumise korral on Ostja kohustatud hüvitama asendatud või parandatud Seadme, tarviku või varuosa väärtuse vastavalt Müüja hinnakirjale.


8.7. Seadmete asendamisel ja parandamisel Müüjast tulenevate Müügilepingu rikkumiste tõttu kannab Ostja kulud, mis ei ole otseselt seotud Seadmete asendamise või parandamisega (nt Seadmetega ühendatud esemete muutmine, muudesse seadmetesse sekkumine jne).9. Vastutus


9.1. Müüja vastutus on piiratud. Müüja vastutab üksnes süülise rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest. Müüja ei vastuta rikkumise tagajärjel tekkida võiva mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu eest. Müüja vastutus iga Müügilepingu alusel on piiratud vastava Müügilepingu alusel Ostja poolt Müüjale tehtud maksete summaga.


9.2. Müüja ei vastuta Seadmete puuduste eest, mis tekkisid pärast Seadmete juhusliku hävimise ja kahjustumise riski üleminekut Ostjale, välja arvatud kui Seadme puudus tekkis Müüja rikkumise tõttu.  Seadmete juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Ostjale üle hetkel, mil Müüja või Müüja poolt määratud isik on andnud Seadmed: (i) Ostja, (ii) Ostja poolt volitatud isiku või (iii) Ostja poolt nimetatud vedaja valdusesse. Kui Ostja satub vastuvõtuviivitusse, läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest.


9.3. Müüja ei vastuta puuduse eest, kui see ilmnes enam kui 6 kuud või tarbijalemüügi puhul 2 aastat pärast Seadmete üleandmist Ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et 1 aasta jooksul alates Seadme tarbijale üleandmisest ilmnenud puudus oli olemas Seadme üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Seadme või puuduse olemusega.


9.4. Müüja ei vastuta puuduse eest, kui Ostja Müügilepingu sõlmimisel Seadme puudusest teadis või pidi teadma. Tarbijalemüügi puhul vabaneb Müüja vastutusest üksnes siis, kui tarbija on sellise puudusega sõnaselgelt nõustunud.


9.5. Kui Müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti ja ulatuses, milles see on kohalduva õiguse alusel lubatud (sh võttes arvesse tarbijamüügile sätestatud piiranguid), ei vastuta Müüja Seadme puuduste (sh rikete ja Seadme soojus- või jahutusvõimsuse ebapiisavuse) eest, mis on põhjustatud Ostjast tingitud või mõnest alljärgnevast asjaolust:


9.5.1. Ostja on rikkunud Müügilepingu tingimusi, sh kui Ostja ei teavita Müüjat Müügitingimustes sätestatud korras ja tähtaja jooksul Seadme puudustest, sh Seadme kasutamiseks vajalike juhiste või informatsiooni puudumisest (nt kasutusjuhend, instruktaaž vm oluline teave) või ei järgi muid Müüja juhiseid puuduse/rikke korral toimimiseks (sh ei lülita Seadet esmalt juhtpuldist ning seejärel elektrivõrgust välja);


9.5.2. Ostja ei teinud kindlaks või ei informeerinud Müüjat soojus- või jahutusvõimsuse vajadusest, samuti kui Ostja ei teadnud, millise võimsuse ja muude tehniliste näitajatega Seade tema asukohta sobib või kui Ostja soovis kõrvale kalduda kasutusjuhendis ja tehnilises dokumentatsioonis Seadme asukoha puhul nõutud võimsusest ja muudest Seadme tehnilistest näitajatest;


9.5.3. Seadmed ei ole Müügitingimuste p 5 mõttes Ostjale sobivad (objekti soojapidavus jääb alla ettenähtud määra ja/või Müüjalt pole tellitud enne Seadme tellimist kütte/jahutusprojekti või Müüjale pole esitatud energiaauditi tulemusi, mis võimaldaks Seadme asukoha parameetrid kindlaks teha, ja/või Ostja pole järginud eeltoodu põhjal Müüja antud soovitusi);


9.5.4. Seade on Ostja soovil paigaldatud vastuolus Seadme kasutustingimuste ja paigaldusjuhendiga või Müüja soovitustega;


9.5.5. Seadme paigaldus- ja/või hooldustöid (sh parandustööd ja defektide väljaselgitamise) on teostanud muu isik kui Müüja või Müüja poolt aktsepteeritud teenusepakkuja;


9.5.6. Seadme soojus- või jahutuskoormus tõuseb lisaseadmete, inimeste ja muude küttekehade või muudatuste tõttu;


9.5.7. Seadme asukoha soojustus ei ole piisav ja/või esinevad suured soojusenergia kaod;


9.5.8. vooluvõrgu pinge kõikumine ja/või faasi(de) kadumine, elektrikatkestus;


9.5.9. Seadet on kasutatud vastuolus Müügitingimuste, Müüja või tootja juhiste või tehniliste dokumentidega, sh: (i) Seadmeid on kasutatud väljaspool tehnilistes dokumentides ettenähtud välis- ja siseõhu temperatuuri piire, (ii) Seadme siseosas puuduvad õhufiltrid või neid ei ole puhastatud regulaarselt (minimaalselt 1 kord kahe nädala jooksul); (iii) Seadmele ei ole teostatud regulaarselt hooldustöid (vähemalt üks kord aastas), mille tõendamise aluseks on hooldusarved, maksekorraldused ja/või hooldusaktid; (iv) Seadmetele vooluvõrgust tulev pinge on või on olnud oluliselt (st +/- 15V) madalam või kõrgem, kui 230V, 50Hz (v.a. 3 faasilised seadmed +25V);


9.5.10. Ostja ei võimalda Seadme puuduse ilmnemisel Müüjal Seadet kontrollida (Müüjal või Müüja poolt aktsepteeritud isikul on rikke korral õigus kontrollida kolmandate isikute poolt paigaldatud paigaldusviisi vastavust Müüja või tootja paigaldusjuhendiga);


9.5.11. Seadmel on ilmnenud mehhaanilised vigastused;


9.5.12. kui Seadme paigaldaja teeb Ostja eritellimusel objektile paigalduseelse ülevaatuse ja annab soovitused seadme asukoha suhtes, kuid Ostjale  soovitatud asukoht ei sobi ja Ostja asukohta muudab, ei vastuta Müüja soojus- või jahutusenergia ühtlase jaotumise ega muude asukoha muutmisest tingitud Seadme kasutusprobleemide eest;


9.5.13. tegemist on Seadme töötamise seisukohalt ebaolulise (kriimustused jms.) puudusega, tavapärasest kulumisest, Seadme ümberpaigutamisest või muust juhuslikust kahjustustest, Seadme hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest ja kasutamisest või ülekoormamisest tingitud puudusega;


9.5.14. tegemist on Müüjast sõltumatutel põhjustel tekkinud rikkega (vandalism, äike, vesi, lumi, tulekahju, pingemuutused vooluvõrgus, elektrostaatika, elektrikatkestused, lühised, jms.);


9.6. Müüja ei vastuta Ostjale või kolmandale isikule Seadmest tuleneva kahju eest, sh kõrgendatud kütte- või jahutuskulude ja alternatiivsete kütte- või jahutusseadmete kasutamisega seotud kulude eest.


9.7. Kohalduvate õigusaktide alusel suurimas lubatud ulatuses ei vastuta Müüja kolmandate isikute poolt Seadmetega seonduvalt esitatud nõuete eest.


9.8. Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale ja tema koostööpartneritele tekkinud mistahes kahju, mis on põhjustatud Müügilepingu või selles antud kinnituste või õigusaktide rikkumisest Ostja poolt, sh kahju, mis seisneb Müüja vastu esitatud nõuetes või Ostja poolt kantud kulutustes.


9.9. Ülaltoodud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti juhtudel ja ulatuses, milles kohalduvate õigusaktide kohaselt ei ole lubatud vastutust piirata või välistada, sh võttes arvesse tarbijalemüüki reguleerivaid sätteid.10. Garantii


10.1. Seadmetele antakse garantii üksnes juhul, kui Pooled on selles Müügilepingus kokku leppinud. Seadmetele antakse sõltuvalt Müügilepingu tingimustest tootja poolne garantii (tootjagarantii) ja/või Müüja poolne garantii (müügigarantii), seejuures müügigarantii kehtivuse eelduseks on igal juhul asjaolu, et Seadmed on paigaldatud Müüja või Müüja poolt aktsepteeritud isiku ja kõik Seadmega seonduvalt ette nähtud regulaarsed hooldused on teostatud Müüja või Müüja poolt aktsepteeritud isiku poolt. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti (sh kui Pakkumuses ei ole märgitud teisiti), siis garantiiperioodi pikkus alates Seadme üleandmisest on: (i) tootjagarantii puhul Seadmetele 24-60 kuud ning Seadme lisavarustusele ja tarvikutele (kondensaadipumbale, talvevarustusele, konsoolile ja muudele tarvikutele) 12 kuud; (ii) müügigarantii puhul Seadmete sise- ja välisosale 5 aastat (müügigarantii ei kehti Seadmete lisavarustusele ja tarvikutele).


10.2. Tootjagarantii tingimused on sätestatud Seadmete tootja poolt ning Müüja ei vastutata tootjagarantii tingimuste täitmise eest. Müüja on kohustatud Ostjale tootjagarantii tingimused üle andma Seadmete üleandmisel.


10.3. Müügigarantii ei kohaldu, kui esineb mõni Müügitingimuste punktis 9 nimetatud Müüja vastust välistav asjaolu. Eelviidatud välistused kehtivad ka tootjagarantii puhul, kui tootjagarantii tingimused ei sätesta teisiti.


10.4. Garantiijuhtumi korral on Ostja kohustatud Müüjat teavitama vastavalt Müügitingimustes p-s s 8.5 toodud korrale, sh lisama pretensioonile nõutavad dokumendid ja andmed, ning viivitamatult Seadme esmalt juhtpuldist ning seejärel elektrivõrgust välja lülitama, kui Müüja ei ole andnud teistsugust juhist.


10.5. Garantiitööde (sh rikete väljaselgitamise, Seadmete parandamise ja asendamise) teostajaks on Müüja või muu Müüja poolt määratud isik. Garantiitööd ei hõlma Seadme puhastamist või hooldamist.


10.6. Garantii korras väljavahetatud Seadmed, tarvikud ja varuosad on Ostja kohustatud tagastama garantiitööd teostanud isikule. Tagastamiskohustuse rikkumise korral on Ostja kohustatud hüvitama vahetatud või parandatud Seadme, tarviku või varuosa väärtuse vastavalt garantiitööde teostaja hinnakirjale.


10.7. Garantii kehtivusperioodil asendatud või parandatud asja suhtes kehtib edasi esialgne garantii ning uut sama kestusega garantiid ei anta.


10.8. Garantii ei välista Ostja õigust esitada Müüja vastu muid Müügilepingust või seadusest tulenevaid nõudeid.


10.9. Kui Seadme puudus ei ole vastavalt Müügitingimustele käsitletav garantiijuhtumina, hüvitab Ostja Müüjale või muule Müüja poolt määratud tööde teostajale kõik Seadmega seonduvalt kantud kulutused vastavalt tööde teostaja hinnakirjale (sh tehniku väljasõidu kulud).11. Müügilepingu kehtivus ja taganemine


11.1. Müügileping kehtib kuni kohustuste nõuetekohase täitmiseni mõlema Poole poolt.


11.2. Müüja võib Müügilepingust ette teatamata taganeda, sh osaliselt, kui Müügilepingu osadeks jaotatav (nt üksnes paigaldustööde ulatuses): (i) kui Ostja ei täida Müügilepingust tulenevat kohustust ja Ostja ei ole sellist rikkumist kõrvaldanud 10 kalendripäeva jooksul Müüja vastavast kirjalikku taasesitamist võimaldavast teatest arvates; (ii)  kui Ostja viivitab Müügihinna või ettemaksu tasumisega enam kui 3 kalendripäeva; või (iii) kui Ostja vastu on algatatud pankroti- või täitemenetlus, mis mõjutab tema võimet Müügilepingut täita. Müügilepingust taganemine ei lõpeta Müüja õigust mistahes muudele Müügitingimustes või õigusaktides ette nähtud õiguskaitsevahenditele.


11.3. Ostja võib Müügilepingust taganeda, kui Seadmel esineb puudus, mille eest Müüja vastutab ja Müüja ei ole sellist puudust kõrvaldanud 30 kalendripäeva jooksul Müüja vastavast kirjalikku taasesitamist võimaldavast teatest arvates.


11.4. Tarbijast Ostja võib Müügilepingust põhjuseta taganeda 14 päeva jooksul alates Seadmete üleandmisest.


11.5. Müügilepingust taganemisel on Müüja kohustatud Ostjale tagastama Müügihinna ning Ostja tagastama Seadmed. Seadmete tagastamiskulud (sh demonteerimiskulud) kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui taganemise aluseks on rikkumine, mille eest Müüja vastutab. Müüjal on õigus keelduda Müügihinna tagastamisest seni, kuni Ostja on Seadmed tagastanud.


11.6. Müüjal on õigus tasaarvestada Seadmete väärtuse vähenemine (sh Seadme realiseerimiskulud) tagastatava Müügihinnaga, kui tagastatavad Seadmed on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine, vigastamine või kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest. Ostja vastutab Seadmete väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud Seadmete kasutamisest muul viisil, kui on vajalik Seadme laadis, omadustes ja toimimises veendumiseks. Eeltoodus veendumiseks kohustub Ostja uurima seadmeid üksnes selliselt nagu tal lubatakse seda teha kaupluses. Ostja vastutab ka Seadmete väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud Seadmete paigaldamisest. Ostja mõistab, et Seadmete paigaldamise vähendab Seadmete väärtust oluliselt (sh ei ole välistatud, et enam kui 50% ulatuses). Seadmete edaspidisel kasutamisel väheneb Seadmete väärtus vastavalt kasutatud ajale. Müüjal on seadusest tulenevalt piiranguid arvestades õigus täiendavalt nõuda Ostjalt kasutuseeliste hüvitamist, lähtudes Müüja poolt kindlaks määratud Seadme kasutamise päevamäärast.


11.7. Ostja taganemisavaldusest peab selguma selge ja ühemõtteline tahe Müügilepingust taganemiseks. Ostja teade Müügilepingust taganemiseks tuleb saata e-posti aadressile info@bestair.ee.12. Hooldustööd


12.1. Ostja kohustub tellima Seadme hooldustööd Müüjalt või isikult, kelle poolt tööde teostamine on Müüja poolt aktsepteeritud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Müüja annab nõusoleku üksnes nende isikute suhtes, kes on läbinud Müüja või Seadme tootja poolt läbiviidud Seadme paigaldus- ja hooldustööde teostamise koolituse.


12.2. Hooldustööd tellitakse Poolte eraldiseisva kokkuleppe alusel vastavalt Müüja hinnapakkumisele. Hooldustöid on võimalik tellida Müüja Veebilehelt (www.bestair.ee/teenindus).13. Vääramatu jõud


13.1. Pool ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest ulatuses, milles Pool rikkus kohustust asjaolu tõttu, mida Pooled ei saanud ette näha ega mõistlike jõupingutuste abil vältida, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, pandeemia, sõda, streik, tööseisak, tootja tehase riigi seadusandluse (k.a. ajutise) selline muudatus, mille tulemusena Müügilepingu täitmine osutub võimatuks, eriolukorra väljakuulutamine, erakorralise seisukorra kehtestamine jms (vääramatu jõud). Pooled loevad vääramatu jõuks ka olukorda, kus Müüja ei täida oma kohustusi tulenevalt sellest, et koostööpartner (tootja, tarnija jms) ei täida vääramatu jõu tõttu oma kohustusi Müüja ees. Rahalise kohustuse täitmata jätmine ei ole vabandatav vääramatu jõu tõttu.14. Kommunikatsioon


14.1. Kui ei ole sätestatud teisiti, loetakse Poolte vahel edastatavad teated ja tahtevaldused nõuetekohaselt esitatuks, kui need on koostatud eesti keeles ja edastatud teisele Poolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Poolte poolt teavitatud kontaktaadressile (sh e-posti aadressile).


14.2. Kui Müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti, loetakse e-posti teel edastatud teatud teisele Poolele kättetoimetatuks teate saatmisele järgneval esimesel tööpäeval (s.o iga päev, mis ei ole nädalavahetus või Eesti rahvus- või riigipüha).15. Üleandmine


15.1. Ostja ei või üle anda ega mistahes muul moel loovutada temale Müügilepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Müüja võib Müügilepingust tulenevad nõuded loovutada kolmandatele isikutele Ostja nõusolekuta.16. Muudatused


16.1. Müüja võib igal ajal Müügitingimusi muuta, teatades sellest Ostjat e-posti teel ja/või avaldades Müügitingimused enda Veebilehel. Müügilepingule kohaldatakse Müügilepingu jõustumise ajal kehtinud Müügitingimusi.17. Loobumine


17.1. Mistahes hilinemine Poole poolt oma õiguse teostamisel teise Poole vastu Müügilepingust tuleneva kohustuse täpseks täitmiseks ei ole käsitletav vastavast õigusest loobumisena ega takista Poolt mistahes määral vastava kohustuse ega muude Müügilepingust tulenevate kohustuste täitmise nõudmisel.18. Kehtetus


18.1. Kui Müügilepingu mistahes säte või osa osutub kehtetuks või tühiseks, ei too see kaasa kogu Müügilepingu kehtetust või tühisust.19. Vaidluste lahendamine


19.1. Pooled püüavad kõik Müügilepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused, erimeelsused või pretensioonid lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus, kui õigusaktid ei sätesta teistsugust kohustuslikku kohtualluvust.


19.2. Kui Poolte vahel tekib vaidlus Seadmete kvaliteedi osas, annavad Pooled Seadmed hindamiseks Poolte poolt ühiselt määratud eksperdile. Muu kui tarbijaga sõlmitud Müügilepingu puhul kannab ekspertiisiga seotud kulud Müüja üksnes juhul, kui Seadmel esines eksperdi hinnangul Ostja poolt väidetud puudus. Muul juhul kannab ekspertiisiga seonduvad kulud Ostja. Tarbijaga sõlmitud Müügilepingust tuleneva vaidluse puhul kannavad mõlemad Pooled 50% ekspertiisikuludest või juhul, kui Seadmel esines eksperdi hinnangul Ostja väidetud puudus, kannab kulud Müüja.


19.3. Ostja esitatud pretensioonid lahendab Müüja kooskõlas kehtiva õigusega mõistliku aja jooksul. Ilmselgelt põhjendamatud pretensioonid võib Müüja jätta tähelepanuta.


19.4. Tarbijal on vaidluse lahendamiseks õigus pöörduda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse Tarbijavaidluste komisjoni. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on Pooltele tasuta.