Bestair
et
ru
Müügi-, garantii- ja kasutustingimused

MÜÜGI-, GARANTII- JA KASUTUSTINGIMUSED


Kehtivad alates 01.02.2021 a.


PDF versioon


1. Müügi-, garantii- ja kasutustingimuste kohaldumine


1.1. Käesolevate müügi-, garantii- ja kasutustingimustega (edaspidi nimetatud „Üldtingimused“) on kindlaks määratud Bestair Kaubandus OÜ (registrikood 11727171, asukoht Tallinnas Veskiposti tn. 2, edaspidi nimetatud „Müüja“) ja ostja (edaspidi nimetatud „Ostja“, Müüja ja Ostja edaspidi eraldi nimetatud „Pool“ ja koos „Pooled“) vahel sõlmitud seadme (edaspidi nimetatud „Seade“) müügi-, garantii- ja Seadme kasutamise tingimused.2. Lepingu sõlmimine ja dokumendid


2.1. Müügileping Seadme müügiks (edaspidi nimetatud „Leping“) loetakse sõlmituks, kui Müüja on esitanud Ostja poolt antud informatsiooni alusel Ostjale pakkumuse teksti ja Ostja on selle kas suuliselt telefoni teel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud, millega 

Ostja kinnitab oma soovi osta pakkumuses nimetatud Seade pakkumises näidatud komplektsuses.


2.2. Lepingu dokumendid koosnevad Müüja poolt antud Seadmete tehnilisest dokumentatsioonist, Lepingu lisadest ning muudatustest.


2.3. Lepingu sõlmimisega kaotavad kehtivuse kõik varasemad Poolte vahelised lepingud, muud mistahes vormis tehtud kokkulepped ning tahteavaldused, mis ei sisaldu Lepingus.3. Lepingu objekt ja hind


3.1. Müüja müüb ja Ostja ostab Seadme Lepingus kokkulepitud müügihinnaga. Seadmete müügihinnale lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.


3.2. Kui Seade tuleb kasutamiseks paigaldada ja Lepingus on kokku lepitud, et paigaldustööd teostab Müüja, on Müüja kohustatud teostama Seadme paigaldustööd.


3.3. Kütte/jahutusprojekti koostab Müüja üksnes eraldi kokkuleppe alusel.


3.4. Ostja tasub paigaldustööde, kütte/jahutusprojekti või muude Müüja poolt Seadmetega seoses osutatud teenuste tasu vastavalt Müüja hinnakirjale või Poolte poolt kokku lepitud summas. Teenuste tasule lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras. Seadme remondi- ja hooldustöid (edaspidi remondi ja hooldustööd käesolevas lepingus koos nimetatud „hooldustööd“) teostab Müüja eraldi Poolte vahelise kokkuleppe- ja tasu alusel.4. Maksetingimused


4.1. Seadme müügihinnast 50 % tasub Ostja ettemaksuna (edaspidi nimetatud „Ettemaks“) hiljemalt 3 päeva jooksul Lepingu sõlmimisest.

Ülejäänud müügihinna ja paigaldustööde eest tasu tasub Ostja kauba üleandmisel või 3 päeva jooksul pärast Seadme üleandmist või vastuvõetuks lugemist.


4.2. Ostja poolt Ettemaksu osaliselt või täielikult tasumata jätmist loetakse oluliseks lepingurikkumiseks, mille korral ei teki Müüjal Lepingust tulenevaid kohustusi.


4.3. Muude teenuste tasud tasub Ostja Müüja poolt esitatud arve alusel arvel näidatud kuupäevaks.


4.4. Müüja on kohustatud väljastama Ostjale müügihinna ja kõikide muude Lepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete kohta arve(d).


4.5. Müügihinna, paigaldustööde ning kütte/jahutusprojekti tasu ja muud tasud maksab Ostja Müüjalt saadud arve(te) alusel pangaülekandega arve(te)l näidatud Müüja arveldusarvele tuginedes arve(te)l näidatud rekvisiitidele. Ostja loetakse Seadme ja teenuste eest nõuetekohaselt tasunuks, kui maksumuseks olevad summad on laekunud kokkulepitud tähtaegadeks Müüja arveldusarvele.


4.6. Maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,5% (null koma viis protsenti) tasumata summast iga maksmisega viivitatud päeva eest. Lisaks viivise tasumisele on Ostjal kohustus hüvitada Müüjale kõik viivitusega tekitatud kahjud ja võla sissenõudmisel tekkinud kulud (s.h. õigusabi-, kohtueelse nõude esitamise ning kohtumenetluse kulud).5. Kaupade üleandmise tingimused


5.1. Müüja annab Seadme Ostjale või Ostja poolt volitatud isikule üle ja kui Seade tuleb paigaldada ja Ostja on tellinud paigaldustööd Müüjalt, teostab paigaldustööd pärast Ettemaksu laekumist Ostjaga kokkulepitud päeval. Kui vastavalt Poolte kokkuleppele Ettemaks ei kohaldu, teostab Müüja paigaldustööd ja annab Seadme Ostjale üle pärast Lepingu sõlmimist Poolte poolt kokku lepitud ajal. Ettemaksu ja/või müügihinna tasumata jätmise korral Seadme üleandmise ega paigaldamise kohustust ei teki.


5.2. Ostja kohustub Seadme vastu võtma ning võimaldama paigaldustöid teostada kokkulepitud ajal ja kohas. Ostja võib jätta Seadme vastu võtmata üksnes Lepingu punktides 8.1. kirjeldatud asjaolude esinemisel.


5.3. Müüja informeerib eelnevalt Ostjat Seadme faktilise üleandmise ja paigaldustööde teostamise ajast. Paigaldustööde kestus oleneb Seadme ja selle asukoha olemusest ning paigaldustööde keerukusest. Ostja kohustub tagama Müüjale kõik vajalikud tingimused Seadme üleandmiseks ja paigaldamiseks nimetatud ajal, muuhulgas sissepääsu paigaldustöödeks vajalikesse ruumidesse. Kui Ostja nimetatud

kohustust rikub või Seadme asukoha olemus tingib paigaldustööde plaanitust pikema kestvuse, pikeneb Seadme ja paigaldustööde üleandmise tähtaeg vastava perioodi võrra.


5.4. Seadmed ja paigaldustööd antakse Ostjale või Ostja poolt volitatud isikule üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga (edaspidi nimetatud „Akt“), mille allkirjastavad nii Müüja kui Ostja. Aktis fikseeritakse lisaks muudele andmetele Seadme mark, mudel, välis- ja siseosa seerianumbrid, kogus ja üleandmise aeg. Akti üks eksemplar jääb kummalegi Poolele.


5.5. Seade loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui Seade anti Ostjale faktiliselt üle ning Ostja ei allkirjastanud Akti või kui Ostja viivitab Seadme vastuvõtmisega või toimingu tegemisega, millega ta Seadme üleandmisele peab kaasa aitama. Ostja või tema esindaja on kohustatud viibima paigaldustööde asukohas paigaldustööde lõppemisel, et Müüja saaks Ostjale teostada Seadme koolituse ja üleandmise. Juhul, kui Ostja ei viibi mainitud ajal paigaldustööde asukohas ja Müüjal ei ole võimalik eelpool kirjeldatud toiminguid teostada, siis loetakse Seade Ostja poolt vastu võetuks.


5.6. Omandiõigus Lepingu objektiks olevale Seadmele läheb Müüjalt Ostjale üle pärast Seadme müügihinna täielikku tasumist Müüjale.


5.7. Kui Müüja peab Seadme Ostjani toimetama, läheb Seadme juhusliku kahjustumise või hävimise riisiko Müüjalt Ostjale üle Seadme transpordivahendilt mahalaadimisel Ostja elu- või asukohas või muus Poolte poolt kokkulepitud kohas, või Seadme üleandmisel, kui Seade antakse üle enne mahalaadimist. Eeltoodu on tingitud asjaolust, et mahalaadimisel läheb Seade Ostja valdusse, paigaldustööde teostamine võib võtta aega rohkem kui ühe päeva ja vahepealsel ajal ei oma Müüja Seadme üle pidevat kontolli.6. Seadme kasutustingimused


6.1.Võimaldamaks Ostjal kindlaks teha, milliste tehniliste näitajatega Seade tema poolt soovitud asukohta sobib, kohustub Ostja lähtuma alljärgnevast:

6.1.1. Seadme tellimisel arvestama objekti andmetega (pindala, kubatuur (maht) ja;

6.1.2. Abikütte puhul arvestama, et objekti soojapidavus peab olema vähemalt 50w/m2 kohta. 

Ostja arvestab, et juhul, kui ta pole läbi viinud energiaauditit vähemalt sellise soojapidavuse tuvastamiseks, siis võib sellega kaasneda risk, et Seade ei taga piisavat soojusvõimsust.

6.1.3. Õhk-vesi ja maasoojuspumpade soetamisel arvestab Ostja, et juhul kui Müüjale ei ole Ostja poolt esitatud (või Ostja ei ole sellist teenust Müüjalt tellinud) energiaauditit ja kütteprojekti hoone täpse soojusenergia vajaduse- ja komplektsuse tuvastamiseks, siis Müüjal puudub võimalus sellise väärtuse kontrollimiseks ning ei saa seega vastutada soojusenergia piisavuse eest ja sellisel juhul arvutab Müüja köetava hoone soojusenergia summeeritud vajaduseks 50 w/m² kohta -20°C kraadise välistemperatuuri juures (nt. 150 m² eramu puhul lähtutakse võimsuse arvutamisel tehtest: 150 m² x 50 W = 7500 W ehk 7,5 kW).

6.1.4. Jahutuse puhul arvestama, et objekti jahutusvajadus peab olema vähemalt 100w/m2 kohta. Ostja arvestab, et juhul, kui ta pole läbi viinud spetsiaalset auditit jahutusvajaduse tuvastamiseks, võib sellega kaasneda risk, et Seade ei taga piisavat jahutusvõimsust.


6.2. Ostja peab arvestama, et punktis 6.1. nimetatud näitajatest ainuüksi ei piisa Seadme objektile sobivuse tuvastamiseks ning seetõttu on võimalik, et Seade ei taga vajalikku soojus- või jahutusvõimsust. Vajaliku soojus- või jahutusvõimsuse tuvastamiseks on vaja täiendavalt tuvastada muuhulgas ruumide paiknemine, uste, akende, ventilatsiooni, muude kütte- ja jahutusseadmete parameetrid.


6.3. Kui Müüjalt ei ole kütte/jahutusprojekti tellitud või Müüjale ei ole esitatud energiaauditi tulemusi, kinnitab Ostja tellimuskinnituse esitamisega, et tellitud Seade on tema poolt soovitud asukohta sobivate tehniliste näitajatega. Müüja ei vastuta sellisel juhul Seadme sobimatuse eest tellitud asukohta.


6.4. Müüja annab siduva soovituse ja vastutab Seadme objektile sobivuse eest (mh. garantii korras), kui:

6.4.1. Objekti soojapidavus on vähemalt 50w/m2 ja jahutusvajadus 100w/m2, ja

6.4.2. Ostja on tellinud enne Seadme tellimist Müüjalt objekti kütte/jahutusprojekti vastavalt teenuse pakkuja hinnakirjale (Seadme müügihind vastavat teenustasu ei sisalda), või

6.4.3. Ostja esitab professionaalse energiaauditite läbiviija poolt teostatud kehtiva objekti energiaauditi tulemused.

6.4.4. Ostja järgib kütte/jahutusprojekti või energiaauditi põhjal antud Müüja soovitusi.


6.5. Ostja kohustub tutvuma ning kasutama Seadet vastavalt kasutusjuhendile, tehnilistele dokumentidele ja kasutus- ja garantiitingimustele.


6.6. Ostja kontrollib Seadme vastuvõtmisel selle kasutusjuhendi olemasolu. Kasutusjuhendi puudumisel kohustub Ostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (st. e-posti teel) nõudma seda seadme müünud ettevõttelt. Kui Ostja kasutusjuhendit ei nõua või kasutusjuhendi olemasolul ei järgi seadme kasutustingimusi, ei vastuta Müüja Seadme mittekorrapärasest kasutusest tulenevate Seadmete puuduste ega Seadmele-, Ostjale- või kolmandale isikule tekkinud kahju eest.


6.7.Seadmeid tuleb kasutada tehnilistes dokumentides ettenähtud välis- ja siseõhu temperatuuri piires. Seejuures:

6.7.1. Inverter tüüpi Seadme puhul on kütterežiimil sõltuvalt Tootjast ja konkreetsest Seadmest lubatud välistemperatuuri alampiiriks -10°C...-35°C ja jahutusrežiimil alampiiriks 0°C kraadi;

6.7.2. Õhk-õhk soojuspumba siseseadet võib kasutada keskkonnas, kus ruumi õhutemperatuur on kõrgem kui +16°C kraadi. Vajadusel tuleb ruumi temperatuuri tõstmiseks kasutada põhikütet. Eeltoodu ei kehti spetsiaalsete seadmete suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks madalama sisetemperatuuriga ruumides.


6.8. Seadmete tellimisel ja kasutamisel on Ostja kohustatud järgima järgmisi kasutustingimusi:

6.8.1. Õhk-õhk tüüpi soojuspump on kasutatav abiküttena, on mõeldud kasutamiseks lisaks olemasolevale põhiküttele ja seda on keelatud kasutada põhiküttena. Õhk-õhk tüüpi soojuspumpade puhul arvestab Ostja küttevõimsuse vajadust vähemalt 50w/m² kohta küttepinnal;

6.8.2. Õhk-õhk tüüpi soojuspump on mõeldud kasutamiseks kütteseadme, mitte jahutusseadmena, mistõttu selle jahutusvõimsus ei pruugi olla võrdeline soojusvõimusega;

6.8.3. Kui soojuspumpa kasutatakse ka jahutusseadmena, on sellel ette nähtud oma kindel jahutusvõimsus, mis on leitav seadme tehnilises dokumentatsioonis;

6.8.4. Õhukonditsioneer on mõeldud kasutamiseks eelkõige jahutusseadmena ning ei ole mõeldud kasutamiseks lisaküttena. Õhukonditsioneeri tööks lubatud temperatuurivahemik on 0°C - 34°C kraadi. Õhukonditsioneeride jahutusvõimsust arvestab Müüja vähemalt 100w/m². Jahutusvõimsuse arvutamisel ei ole Müüja arvestanud ilmakaari, aknapinda, inimesi ruumis, soojust eraldavaid seadmeid ruumis, jms. jahutusvõimsust mõjutavaid tegureid;

6.8.5. Soojusteguri arvestamisel tuleb lähtuda aasta keskmistest andmetest, kuna soojuspumba soojustegur sõltub välisõhu temperatuurist;

6.8.6. Ostja peab järgima Müüja või Müüja poolt aktsepteeritud ettevõtte paigaldaja soovitusi Seadme asukoha suhtes;

6.8.7. Seadme kasutamine kütte- või jahutusseadmena üle lubatud piiride võib Seadet ja Seadme asukohta kahjustada ning tuua kaasa kütte/jahutuskulude kasvu;

6.8.8. Kui Müüja ei ole Ostjat informeerinud kuidas ning millises ulatuses tohib soojuspumpa kasutada jahutusseadmena, on Ostja kohustatud enne kasutamist Müüjalt seda küsima. Kui Ostja infot ei nõua, ei vastuta Müüja Seadme mittekorrapärasest kasutusest tulenevate Seadmete puuduste, Seadmele, Ostjale või kolmandale isikule tekkinud kahju eest;

6.8.9. Kliimaseadme välisosa ei ole soovitav paigaldada kergplokk-, puit- ja puitkarkassmajade seinale vältimaks võimalikku müra kandumist siseruumidesse. Kui kliimaseade Ostja palvel siiski paigaldatakse sellisele pinnale, ei vastuta Müüja sellisest paigaldusviisist tuleneva müra, vibratsiooni ja muude Seadme puuduste eest;

6.8.10. Seadme siseosa õhufiltreid tuleb puhastada regulaarselt (minimaalselt 1 kord kahe nädala jooksul);

6.8.11. Seadmele tuleb teostada hooldustöid vähemalt üks kord aastas. Seadmetele vooluvõrgust tulev pinge on ei või olla oluliselt (st. +/- 15V) madalam või kõrgem, kui 230V, 50Hz (v.a. 3 faasilised seadmed +25V).7. Paigaldus ja hooldustööd


7.1. Ostja kohustub tellima Seadme paigaldus- ja hooldustööd Müüjalt või Müüja poolt aktsepteeritud ettevõttelt.

7.2. Seejuures loetakse Müüja poolt aktsepteeritud ettevõtteks ainult ettevõtet, kelle puhul Ostja on küsinud Müüjalt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolekut ja Müüja on vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud, et antud ettevõte võib teostada Seadme paigaldus- või hooldustöid. Müüja annab nõusoleku nende ettevõtete suhtes, kes on läbinud Müüja või Seadme Tootja

poolt läbiviidud Seadme paigaldus- ja hooldustööde teostamise koolituse.8. Seadme kvaliteet ja vastavus Lepingu tingimustele


8.1. Seade peab vastama Lepingu tingimustele. Seade ei vasta Lepingu tingimustele juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:

8.1.1. Seade ei vasta Müüja ja/või Tootja poolt antud tehnilistele tingimustele;

8.1.2. Seade on kõlbmatu otstarbeks, milleks säärase kirjeldusega Seadet harilikult kasutatakse, arvestades Seadme kasutustingimusi;

8.1.3. Seade ei ole see Seade, mille üleandmises Pooled kokku leppisid;

8.1.4. Esineb kauba puudujääk – tarnitud Seadmete kogus ei vasta kokkulepitule.


8.2. Seadme ja paigaldustööde üleandmisel vaatab Ostja need põhjalikult üle ning teatab Müüjale viivitamatult oma pretensioonid. Pretensioonid märgitakse Akti, mis on Seadmete puuduste tõendamise aluseks.


8.3. Kui Ostja avastab Seadme mittevastavuse Lepingule, mida üleandmisel ei olnud võimalik avastada, pärast Seadme vastuvõtmist, teatab ta sellest viivitamata kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul Müüjale ja taotleb Müüja esindaja kohale kutsumist, mittevastavust täpselt kirjeldades.


8.4. Ostja esitab kõik pretensioonid Müüjale tema kodulehel www.bestair.ee/teenindus ja täidab ning saadab lehel näidatud ankeedi.


8.5. Pretensiooni korral esitab Ostja Müüjale Seadme üleandmise-vastuvõtmise akti, ostuarve, Seadme mudelinime ja seerianumbrid.


8.6. Seadme pretensioon (sh. rikketeade) loetakse Müüjale esitatuks vaid juhul, kui Müüja kodulehe aadressil www.bestair.ee/teenindus on täidetud rikketeate ankeet. Suusõnalisi ja telefoni teel edastatavaid rikkeid ei registreerita ning seda ei loeta ametlikuks teavitamiseks.


8.7. Müüja ei vastuta Seadme puuduste eest järgmistel juhtudel (v.a. kui puudus tuleneb Müüja tahtlikust või raske hooletuse tõttu tekkinud Lepingu rikkumisest):

8.7.1. Müüja ei vastuta Seadme soojusvõimsuse või jahutusvõimsuse ebapiisavuse või Seadme Lepingule mittevastavuse eest, kui see on tingitud vähemalt ühest järgmistest asjaoludest:

8.7.1.1. Ostja ei teinud kindlaks või ei informeerinud Müüjat korrektselt, millise soojus või jahutusvõimsusega Seade tema soovitud asukohta sobib,

8.7.1.2. Ostja eiras Müüja soovitusi Seadme valikul ja paigaldusel,

8.7.1.3. Seadme paigaldas või Seadet hooldas Müüja poolt aktsepteerimata isik,

8.7.1.4. Lisaseadmete, inimeste ja muude küttekehade või muudatuste pärast, mille tulemusena suurenes Seadme asukoha soojus- või jahutuskoormus,

8.7.1.5. Seadme asukoha soojustus ei ole piisav ja/või on suured soojusenergia kaod.

8.7.1.6. muust Ostjast tingitud asjaolust.

8.7.2. Rike on tingitud vooluvõrgust tulenevast pinge kõikumisest ja/või faasi(de) kadumisest;

8.7.3. Ostja ei esita Müüjale koos pretensiooniga Seadme üleandmise-vastuvõtmise akti, ostuarvet, Seadme mudelinime ja seerianumbreid;

8.7.4. Seadet on kasutatud vastuolus Seadme kasutusjuhendi, tehnilistes dokumentides ning käesolevas Lepingus toodud kasutus- ja garantiitingimustega;

8.7.5. Ostja ei võimalda Seadme puuduse ilmnemisel Müüjal Seadet kontrollida (Müüjal või müüja poolt volitatud isikul on rikke korral õigus kontrollida kolmandate ettevõtete poolt paigaldatud paigaldusviisi vastavust Müüja või Tootja paigaldusjuhendiga);

8.7.6. Seadmel on ilmnenud mehhaanilised vigastused;

8.7.7. Seadme siseosas puuduvad õhufiltrid või neid ei ole puhastatud regulaarselt (minimaalselt 1 kord kahe nädala jooksul);

8.7.8. Seadmele ei ole teostatud regulaarselt hooldustöid (vähemalt üks kord aastas), mille tõendamise aluseks on hooldusarved, maksekorraldused ja/või hooldusaktid;

8.7.9. Seadmeid on kasutatud väljaspool tehnilistes dokumentides ettenähtud välis- ja siseõhu temperatuuri piire;

8.7.10. Seadmetele vooluvõrgust tulev pinge on või on olnud oluliselt (st +/- 15V) madalam või kõrgem, kui 230V, 50Hz (v.a. 3 faasilised seadmed +25V);

8.7.11. Vooluvõrgus on seadme töö ajal esinenud elektrikatkestused;

8.7.12. Juhul kui Seadme paigaldaja teeb Ostja eritellimusel objektile paigalduseelse ülevaatuse ja annab soovitused seadme asukoha suhtes, kuid Ostjale soovitatud asukoht ei sobi ja Ostja asukohta muudab, ei vastuta Müüja soojus- või jahutusenergia ühtlase jaotumise ega muude asukoha muutmisest tingitud Seadme kasutusprobleemide eest;

8.7.13. Seadme puuduse eest, mis on tingitud asjaolust, et Ostja ei teadnud, millise võimsuse ja muude tehniliste näitajatega Seade tema asukohta sobib või kui Ostja soovis kõrvale kalduda, kasutusjuhendis ja tehnilises dokumentatsioonis Seadme asukoha puhul nõutud võimsusest ja muudest Seadme tehnilistest näitajatest.


8.8. Müüja ei vastuta Ostjale või kolmandale isikule Seadmest tuleneva kahju eest, sh kõrgendatud kütte- või jahutuskulude ja alternatiivsete kütte- või jahutusseadmete kasutamisega seotud kulude eest.


8.9. Paigaldaja ei ole kohustatud kontrollima, kas kliendil on vajalikud kooskõlastused kolmandate isikutega (korteriühistu, muinsuskaitse jne.) Seadme paigaldamiseks. Paigaldamiseks vajalike (korteriühistu, muinsuskaitse jne.) lubade olemasolu eest vastutab Ostja.

8.10. Vaidluse korral Seadme sobivuse üle on Seadme asukoha soojustuse hindamise aluseks Ostja poolt esitatud Poolte poolt tunnustatud ettevõtte teostatud energiaaudit.

8.11. Seadme vahetamise või parandamise korral väljavahetatud Seadme, tarvikud ja varuosad tagastab Ostja Müüjale. Tagastamiskohustuse rikkumise korral on Ostja kohustatud tasuma vahetatud või parandatud Seadme, tarviku või varuosa eest vastavalt Müüja hinnakirjale.9. Garantii


9.1. Garantiitingimused.

9.1.1. Tootja garantii kehtib sõltuvalt konkreetsest tootest 24-60 kuud ning Seadme lisavarustusele ja tarvikutele (kondensaadipumbale, talvevarustusele, konsoolile ja muudele tarvikutele) 12 kuud alates Seadme Ostjale üleandmisest.

9.1.2. Garantiiperioodil tagab Tootja varuosade tarnimise.

9.1.3. Garantiitööd teostab garantii kehtivuse ajal Müüja või Müüja poolt määratud isik.

9.1.4. Seadme rikke ilmnemisel kuulub defekti väljaselgitamine ja Seadme parandamine või muul viisil Lepingule vastavuse tagamine üksnes Seadme paigaldanud ettevõtte või isiku pädevusse.

9.1.5. Garantiijuhtumi korral väljavahetatud Seadme, tarvikud ja varuosad tagastab Ostja garantiitööd teostanud isikule, mis on garantii teostamise eelduseks. Tagastamiskohustuse rikkumise korral on Ostja kohustatud tasuma vahetatud või parandatud Seadme, tarviku või varuosa eest vastavalt garantiitööde teostaja hinnakirjale.

9.1.6. Kui Seadme garantiiaeg on lõppenud või seadet on kasutatud vastuolus garantiitingimustega, siis arvestab remonditööde teostaja töötasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.


9.2. Garantii kehtivus

9.2.1. Garantii kehtib ning Ostjal on õigus nõuda garantiist tulenevate kohustuste täitmist, kui on täidetud kõik alltoodud eeldused:

9.2.1.1. Tegemist ei ole Seadme sobimatusega objektile, mis on tingitud punktis 6.4. nimetatud asjaoludest (objekti soojapidavus jääb alla ettenähtud määra ja/või Müüjalt pole tellitud enne Seadme tellimist kütte/jahutusprojekti või Müüjale pole esitatud energiaauditi tulemusi, mis võimaldaks Seadme asukoha parameetrid kindlaks teha, ja/või Ostja pole järginud eeltoodu põhjal Müüja antud soovitusi);

9.2.1.2. Seadme defekti on välja selgitanud ja parandustööd on teostanud või muul viisil Seadme Lepingule vastavuse taganud üksnes Müüja või Müüja poolt määratud garantiitööde teostaja;

9.2.1.3. Ostja on esitanud Müüjale või tema poolt määratud garantiitööde teostajale Seadme üleandmise-vastuvõtmise akti, ostuarve, Seadme mudelinime ja seerianumbreid;

9.2.1.4. Paigaldatava Seadme korral on paigaldustööd teostanud Müüja või Müüja poolt aktsepteeritud ettevõte;

9.2.1.5. Seadme hooldustöid on teostanud Müüja või Müüja poolt aktsepteeritud ettevõte; Hooldustööde ametlikuks tellimiseks loetakse Müüja kodulehel oleva kontaktivormi (www.bestair.ee/teenindus) kaudu tellimuse saatmist, millele järgneb Müüja poolt automaatne kinnitus tellimuse kättesaamise kohta. Muul viisil hooldustööde tellimist ei loe Müüja vastuvõetuks.

9.2.1.6. Tegemist ei ole Seadme töötamise seisukohalt ebaolulise (kriimustused jms.) veaga, normaalsest kulumisest, Seadme ümberpaigutamisest või muust juhuslikust kahjustustest, Seadme hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest ja kasutamisest või ülekoormamisest tingitud veaga;

9.2.1.7. Tegemist ei ole Müüjast sõltumatutel põhjustel tekkinud rikke (vandalismid, äike, vesi, lumi, tulekahju, pingemuutused vooluvõrgus, elektrostaatika, elektrikatkestused, lühised, jms.);

9.2.1.8. Garantii ei hõlma Seadme puhastamist või hooldamist (kuid hõlmab remonttöid). Hooldustööd tasustatakse Müüja hinnapakkumise alusel igakordselt hooldustööde tellimisel.

9.2.2. Garantii kaotab püsivalt kehtivuse muuhulgas järgmistel juhtudel:

9.2.2.1. Ostja soovil teostatud Seadme kasutustingimustele ja paigaldusjuhendile mittevastava paigaldusviisi korral;

9.2.2.2. Müüja poolt aktsepteerimata isiku poolt teostatud paigaldus- või hooldustööde korral;

9.2.2.3. Seadet ei ole paigaldatud (sh. kui seda pole teinud Müüja Ostja soovil), kasutatud või hooldatud vastavalt punktis 6. ja Seadme tehnilistes tingimustes toodud paigaldus-, hooldus- ja kasutustingimustele ja Müüja soovitustele, vastavate tingimuste ning käesolevas Üldtingimuste punktis 9. toodud tingimuste mistahes rikkumisel.


9.3. Ostja kohustused Seadme rikke korral

9.3.1. Garantii kehtib üksnes juhul, kui Ostja on Seadme rikke korral toiminud järgmiselt:

9.3.1.1. Lülitanud Seadme välja esmalt juhtpuldist ning seejärel elektrivõrgust;

9.3.1.2. Pöördunud Müüja poole ning esitanud Müüjale punktis 8.4. – 8.6. ettenähtud korras pretensiooni;

9.3.1.3. Esitanud Müüjale punktis 9.2.1.3. nimetatud garantii olemasolu tõendavad dokumendid.

9.4. Garantii ei välista Ostja õigust esitada Müüja vastu Seadme Lepingule mittevastavuse korral Lepingus sätestatud tingimustel muid seadusest tulenevaid nõudeid.

9.5. Garantiitähtajal asendatud asja suhtes kehtib edasi esialgne müügigarantii ning uut sama kestusega garantiid ei anta.10. Lepingu jõustumine, kehtivus ja taganemine


10.1. Leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib kuni kõigi lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.


10.2. Kui Ettemaksu või Seadme müügihinda ei ole täies ulatuses tasutud 3 (kolme) päeva jooksul pärast maksetähtaja saabumist on Müüjal õigus nõuda Ostjalt:

10.2.1. müügihinna tasumist ja Lepingu täitmist või

10.2.2. Lepingust taganeda ja nõuda Seadme tagastamist, kui Seadme tagastamine on võimalik, ja leppetrahvi kakskümmend protsenti (20%) müügihinnast. Lisaks sellele võib Müüja nõuda Ostjalt kahju hüvitamist ulatuses, mida leppetrahv ei kata. Muuhulgas kohustub Ostja hüvitama demontaažiga seotud kulud ning kompenseerima Müüjale Ostja lepingurikkumisest tuleneva Seadme väärtuse vähenemise ja hinnavahe, millega Müüjal õnnestub tagastatud Seade uuele Ostjale võõrandada, tagastamise ja Seadme uuele Ostjale realiseerimise kulud.11. FORCE MAJEURE


11.1. Force Majeure´ina käsitletakse mistahes ettenägematut sündmust või asjaolu, mille üle Pooltel puudub kontroll (tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, pandeemia, sõda, streik, tööseisak, tootja tehase riigi seadusandluse (k.a. ajutise) selline muudatus, mille tulemusena Lepingu täitmine osutub võimatuks, eriolukorra väljakuulutamine, erakorralise seisukorra kehtestamine jms.).


11.2. Force Majeure´ina käsitletakse ka Seadme tarne hilinemist kolmandast isikust tulenevatel põhjustel, sealhulgas kui Müüja lepingupartner hilineb Seadme või varuosa üleandmisega või rikub muid lepingulisi kohustusi Müüja ees.


11.3. Lepinguliste kohustuste täitmata jätmine Force Majeure asjaolu tõttu loetakse vabandavaks tingimusel, et Pooled rakendavad jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks. Pool, kelle kohustuse täitmist nimetatud asjaolu takistab teatab sellest kirjalikult teisele Poolele ning tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed selle Lepingu täitmiseks.


11.4. Pooled kohustuvad jätkama oma Lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui Force Majeur´ina käsitletav sündmus on möödunud või asjaolu kõrvaldatud.


11.5. Force Majeure pikendab Lepingust tuleneva kohustuse täitmise tähtaega perioodi võrra, mille jooksul Lepingu täitmine oli mainitud sündmuste või asjaolude tõttu katkenud.12. Muud tingimused


12.1. Lepingut võib muuta üksnes Poolte kokkuleppel.


12.2. Käesolevate tingimustega reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.


12.3. Ükski õiguse teostamisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda Poole poolt vastavast õigusest või kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline teostamine ei välista Poole poolt vastava õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist ega kohustuse täitmist.


12.4. Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu Eesti Vabariigi õigusaktidega ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sellise sätte ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks Eesti Vabariigi õigusaktidega kooskõlas oleva sättega.


12.5. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras Harju Maakohtus.


12.6. Müüja ei pea täitma Lepingust tulenevaid kohustusi isiklikult, vaid võib selleks määrata kolmanda osapoole.